Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok 2024/25 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

 

 

Lp.

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z

dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna

prawnego)

od 15 maja

do 21 czerwca

do godz.15.00

od 1 sierpnia

do 5 sierpnia

do godz.15.00

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz złożenie nowego

wniosku, w tym  zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie

od 21 czerwca

do 05 lipca

do godz.15

 

3.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

poświadczanych w oświadczeniach

do 09 lipca

do 09 sierpnia

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata  warunków

lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)

wskazanych w oświadczeniach

do 10 lipca

do 12 sierpnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca

12 sierpnia

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały złożone

Od 12 lipca

do 16 lipca

do 15.00

od 12 sierpnia

do 14 sierpnia

do 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 lipca

do 14.00

19 sierpnia

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych

w szkole

do 17 lipca

19 sierpnia

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 22 lipca

21 sierpnia

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni  od dnia

wystąpienia o

uzasadnienia

odmowy przyjęcia

 

 

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia

otrzymania

uzasadnienia

odmowy

 

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia

złożenia odwołania do

dyrektora szkoły

 

 

Oferta oddziału


I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa – 1A+B [O] (ang,niem-ang,niem,ros)
Liczba miejsc: 60
Liczba lat nauki: 4

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 4h/5h/5h/4h),

język niemiecki (pierwszy, kontynuacja, 4h/5h/5h/4h),

język angielski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h),

język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h),

język rosyjski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h)

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. biologia
 2. chemia
 3. fizyka
 4. geografia
 5. historia
 6. język angielski
 7. język niemiecki
 8. język polski
 9. matematyka
 10. wiedza o społeczeństwie

 

Przedmioty rozszerzone będą realizowane w grupach międzyklasowych. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły. Szkoła udostępnia następujące grupy międzyklasowe: – matematyka z fizyką – matematyka z geografią – biologia z chemią – biologia z językiem polskim – historia z językiem polskim – geografia z wiedzą o społeczeństwie – matematyka z chemią

Punktacja

Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. historia

Drodzy Rodzice i Kandydaci!

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja o godzinie 8.00.

Serdecznie zapraszamy.

Wpłaty na Radę Rodziców

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach
Nr konta: 50 1020 5460 0000 5302 0050 5321

Wpłaty za duplikaty świadectw oraz legitymacje szkolne

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Nr konta: 22 1020 5460 0000 5402 0005 9576

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
Ul. Podwale 16, 68-200 Żary
szkola@lo-zary.pl
tel. 68  374 36 76